Перелік конкурсних предметів при вступі до університету

konkurs predmet

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються бали  сертифіката(ів) зовнішнього    незалежного    оцінювання    (результати вступних іспитів) з трьох конкурсних предметів, визначених  Переліком конкурсних предметів.

Мінімальна кількість балів сертифіката з визначених предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання в Університеті для здобуття ступеня бакалавра становить 100 балів та Конкурсний бал для вступу не може бути менше ніж 130 балів для спеціальностей галузей знань 08 «Право».

Співбесіда для вступників, які мають право вступу за співбесідою на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра (відповідно до Умов прийому), складається  за  програмою  зовнішнього    незалежного    оцінювання із  загальноосвітнього предмета: математика (для спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки», 125 «Кібербезпека»), історія України (для спеціальностей 081 «Право», 232 «Соціальне забезпечення»).

 

konkurs predmet

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються бали  сертифіката(ів) зовнішнього    незалежного    оцінювання    (результати вступних іспитів) з трьох конкурсних предметів, визначених  Переліком конкурсних предметів.

Мінімальна кількість балів сертифіката з визначених предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання в Університеті для здобуття ступеня бакалавра становить 100 балів та Конкурсний бал для вступу не може бути менше ніж 130 балів для спеціальностей галузей знань 08 «Право».

Співбесіда для вступників, які мають право вступу за співбесідою на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра (відповідно до Умов прийому), складається  за  програмою  зовнішнього    незалежного    оцінювання із  загальноосвітнього предмета: математика (для спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки», 125 «Кібербезпека»), історія України (для спеціальностей 081 «Право», 232 «Соціальне забезпечення»).

 

Конкурсний відбір вступників при прийомі на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого спеціаліста

 1. Для конкурсного відбору вступників при прийомі на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) в межах вакантних місць ліцензованого обсягу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 051 «Економіка» та галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зараховуються:
  - результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури;
  - результати фахового вступного випробування.
  Для конкурсного відбору вступників при прийомі на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) в межах вакантних місць ліцензованого обсягу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра (крім спеціальності 051 «Економіка» та галузі знань 07 «Управління та адміністрування») зараховується:
  - результати фахового вступного випробування.
  Результати фахового вступного випробування оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. За умови рівності конкурсного балу у списку рекомендованих до зарахування розташовуються відповідно до значення середнього балу додатка до диплома молодшого спеціаліста.
 2. Для конкурсного відбору вступників, що вступають до Університету для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, проводиться додаткове вступне випробування у формі співбесіди, за результатами якої атестаційна комісія приймає рішення про допуск/не допуск вступника до подальшого проходження фахового випробування. У  випадку,  якщо вступник  не  склав  додаткового вступного випробування у вигляді співбесіди,  він  втрачає  право брати учать у конкурсному відборі на дану спеціальність (освітню програму).
 3. Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів за результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури та результатами фахового випробування для спеціальності 051 «Економіка» та галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Конкурсний бал формує результат фахового випробування (крім спеціальності 051 «Економіка» та галузі знань 07 «Управління та адміністрування»). Для такої категорії осіб обов’язковим є виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання з метою ліквідації академічної різниці.
 4. Університет має право приймати на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (спеціалізацією, напрямом підготовки) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до цих Правил прийому.
 5. Університет має право приймати на навчання осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)  на другий курс в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до поданих заяв. Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб

Конкурсний відбір вступників при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра

Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра за  спеціальностями  галузей знань 05 «Соціальні  та  поведінкові  науки», 07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології», зараховуються:

 • результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська);
 • вступного іспиту з іноземної мови (для вступу на навчання виключно на основі здобутого ступеня вищої освіти «магістр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»);
 • результати фахового вступного випробування;

 

Для вступників за освітнім ступенем магістр результати фахового вступного випробування оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів.

Особа може вступити до закладу вищої освіти для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра чи магістра, здобутих за іншою спеціальністю,   за   умови   успішного   проходження   додаткового   вступного випробування у вигляді співбесіди з урахуванням середнього бала документа про вищу освіту бакалавра чи магістра.

За результатами співбесіди атестаційна комісія приймає рішення про допуск/не допуск вступника до подальшого проходження фахового випробування та вступного іспиту з іноземної мови. У  випадку,  якщо вступник  не  склав  додаткового вступного випробування у вигляді співбесіди,  він  втрачає  право брати учать у конкурсному відборі на дану спеціальність (освітню програму).

 

Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів за результатами фахового випробування, єдиного вступного іспиту з іноземної мови (вступного іспиту з іноземної мови) та середнього бала диплома (додатка до нього).

 

Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, зараховуються бали вступних іспитів із спеціальності та іноземної мови, а також результати інших форм вступних випробувань  (іспитів,  співбесід,  презентацій  дослідницьких  пропозицій  чи досягнень), якщо вони передбачені Правилами прийому.

 

Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом. Відповідно до Правил прийому Університету особам, які вступають до аспірантури (ад’юнктури) з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування.